સાગરતીરે અલસ તિમિરે – રઘુવીર ચૌધરી

22 beach night 2

સાગરતીરે અલસ તિમિરે વિહરે એકલતા.
મોજું આવે કોક રહીને અડકે ચરણ જતાં.

ઊડી ગયાં સહુ વિહંગ નભથી
નીરવતા ફરકે છે સઢથી,

દીર્ઘ થયા પડછાયા ધીરે જળમાં ઓગળતા.
સાગરતીરે અલસ તિમિરે વિહરે એકલતા.

કરે સ્પર્શ અંધાર શ્વાસને,
એક કરે મુજને – વિશાળને,

કોક છીપમાં બેઠી બેઠી ઝૂરે સુંદરતા.
સાગરતીરે અલસ તિમિરે વિહરે એકલતા.

(કવિ પરિચય) 

4 replies on “સાગરતીરે અલસ તિમિરે – રઘુવીર ચૌધરી”

  1. Suresh says:

    અલસ નો અર્થ શો?

  2. અલસ એટલે (1) આળસથી ભરેલું,સુસ્ત (2) ધીરું, મંદ.

  3. Surta Mehta says:

    રઘુવીર ચૌધરી વિશે વધુ http://sarjak.blogspot.com/ પર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *