ઝાઝાં હાથ રળિયામણા (The cup song) -શ્યામલ મુનશી

સંગીતઃ શ્યામલ સૌમિલ
સ્વરાંકનઃ શ્યામલ મુનશી
કવિ: શ્યામલ મુનશી

.

એક થી બે ભલા, બાર ભલા ચારથી,
સાથ ને સંગાથથી, સંપ ને સહકારથી,
ઓછા અશક્ત પણ, બનતા બળીયા ઘણા.
ઝાઝા હાથ રળિયામણા, ઝાઝા હાથ રળિયામણા

આકરો જ્યાં આઘાત હોય, પ્રચંડ જ્યાં ઝંઝાવાત હોય,
સંગઠિત શક્તિ જ ત્યાં, સંઘની તાકાત હોય,
વિરાટને પણ જંગમાં હંફાવતા મળી વામણા,
ઝાઝા હાથ રળિયામણા, ઝાઝા હાથ રળિયામણા.

– શ્યામલ મુનશી

Love it? Share it?
error

2 replies on “ઝાઝાં હાથ રળિયામણા (The cup song) -શ્યામલ મુનશી”

  1. Chitralekha Majmudar says:

    Sweet song,well sung,well meant , good chorus. Very pleasing to eyes and ears.Congratulations.

  2. રાયશીભાઈ ગડા મુબઈ says:

    સત્ય વાત ની સુંદર રચના
    રાયશીભાઈ ગડા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *