એક શામ, આદિલ કે નામ..

આદિલ સાહેબ આપણને છોડી ગયાને ૬ નવેમ્બરે એક વર્ષ થશે… એ નિમિત્તે માણીએ રેડિયો ૬ – આદિલ મન્સૂરી..! અને હા, અમદાવાદના વાચકોને ખાસ આમંત્રણ – એક શામ આદિલ કે નામ…

અને હા, આજથી ટહુકો પર એક અઠવાડિયા સુધી દરરોજની પોસ્ટ સ્વારે ૧૦.૩૦ વાગે – ભારતીય સમય પ્રમાણે આવશે..! (એટલે કે દરરોજના સમય કરતા ૫ કલાક પાછળ..) આ ખાસ ફેરફાર ફક્ત એક અઠવાડિયા માટે… એક ખાસ ઉજવણીના ભાગ રૂપે.. Stay Tuned.. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *