મૌનના ટહુકા – વિશ્વકોશ લલિતકલાકેન્દ્ર કાવ્ય-સંગીતશ્રેણી (અમદાવાદ) 28April, 2012

મૌનના ટહુકા – વિશ્વકોશ લલિતકલાકેન્દ્ર કાવ્ય-સંગીતશ્રેણી

Time : 6.30 p.m. onwards
Day & Date : Saturday, 28th April, 2012
Venue : Hiralal Bhagwati Hall,Gujarat Vishvakosh Bhavan,
Beside Ramesh Park, Vishvakosh Marg,
Usmanpura, Ahmedabad 380013
Phone No. : 2755 1703

3 replies on “મૌનના ટહુકા – વિશ્વકોશ લલિતકલાકેન્દ્ર કાવ્ય-સંગીતશ્રેણી (અમદાવાદ) 28April, 2012”

  1. મને ગમ્યો તમારો ટહુકો

  2. Rajendra Patel says:

    ખરેખર ગમ્યો મુઓન્

  3. Rajendra Patel says:

    Realy I like Moun Tahuo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *