પણ હું – આદિલ મન્સૂરી

(હું પ્રવાહી અને કઠણ પણ હું…. Stanyan Beach, CA – Apr 09 )

* * * * * * *

સૂર્ય હું આભ હું ને રણ પણ હું
હું જ તરસ્યો અને ઝરણ પણ હું

હું ઊભો છું સમયની બ્હાર અને
એ તરફ જાય છે એ ક્ષણ પણ હું

હું જ ઓગળતો મારી જડતામાં
હું પ્રવાહી અને કઠણ પણ હું

હું જ પથરાયો અંધકાર બની
એમાં ખોવાયેલું કિરણ પણ હું

લક્ષ્યબિંદુ ગતિ દિશા પણ હું જ
હું જ રસ્તો અને ચરણ પણ હું

મારા હોવામાં અંત ને આરંભ
જન્મ પણ હું જ ને મરણ પણ હું

હું મને શોધતો ફરું ‘આદિલ’
હું જ દ્રષ્ટિ ને આવરણ પણ હું

– આદિલ મન્સૂરી

6 replies on “પણ હું – આદિલ મન્સૂરી”

 1. સુંદર ગઝલ… કાફિયા મજાના અને ગઝલ પણ મજાની…

 2. Pranav says:

  હું મને શોધતો ફરું ‘આદિલ’
  હું જ દ્રષ્ટિ ને આવરણ પણ હું
  (આને જ કાફિયા કહેવાય?)
  -બહુ સરસ!!!

 3. Priyjan says:

  Some how while reading this ghazal Krishna’s virat/vishwa swaroop kem in front of my eyes!!!

  very nice ghazal….

 4. હું જ તરસ્યો અને ઝરણ પણ હું

  વાહ…. વિરોધાભાસમાંય સામ્યતા નજર આવી. સરસ ગઝલ….

 5. rajeshree trivedi says:

  હુ જ ઝાઝવુ ને રણ પણ હુ જ
  સ્વાસ્ની અવર્ જ્વ્ર ર ને મરણ પણ હુ જ્…..કવિતા આપોઆપ લખાઈ જાય ૬
  બે અન્તિમોની વચ્ચે જ જીવન ૬ તેન કેવી અદ્ભ્ ત્ ગુથણી.

 6. Rujul modi says:

  હું જ ઓગળતો મારી જડતામાં
  હું પ્રવાહી અને કઠણ પણ હું…ખુબ સરસ વાત કરી છે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *