પાંખો કાપવી ‘તી તો… – કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

paankho

પાંખો કાપવી ‘તી તો… રે…
મોરલાને જનમ કેમ આપ્યો?
હે! પડઘો ન પાડવો તો… રે…
અંતરે સાદ કાં આલપ્યો ?
- જનમ કેમ આપ્યો?

સામી મ્હોલાતમાં દીવડી ફરૂકે,
ફરૂકે મારા અંતરની જ્યોતિ !
હે ! આડી ચણી આ કાચની દીવાલ તો,
લોહની દીવાલ કાં ન રોપી ?
- સાદ કાં આલપ્યો ?

પાંખો કાપવી ‘તી તો… રે…
મોરલાને જનમ કેમ આપ્યો?

( કવિ પરિચય )

2 thoughts on “પાંખો કાપવી ‘તી તો… – કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

 1. કલાકાર

  વાહ સાચે જ પ્રભુને ફરિયાદ કરવાનુ મન થાય છે કે જો સામેથી પ્યાર મળવાનો ન હતો તો મારા હ્રદયમાં આ આલાપ પ્રેમની કેમ છેડી.

  પડઘો ન પાડવો તો… રે…
  અંતરે સાદ કાં આલપ્યો

  સાદ દેવો જ હતો તો બંને ના અંતરમાંથી સાથે સાદ કેમ ના દીધો?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>