દાદાની મૂંછ

સ્વર: રૂપાંગ ખાનસાહેબ

.

બડી લંબી રે મારા દાદાની મૂંછ ,
દાદાની મૂછ જાણે મીંદડીની પૂંછ…બડી…

દાદાજી પોઢ્યા’તા સીસમને ઢોલીએ,
શાહીથી રંગી મેં દાદાની મૂછ…બડી…

બચુભાઈના પારણાની તૂટેલી દોરથી,
જોરથી બાંધી મેં, દાદાજીની મૂછ..બડી..

કાતર લઈને કાગળિયા કાપતો,
કચ,કચ કાપી મે દાદાની મૂછ … બડી..

3 replies on “દાદાની મૂંછ”

  1. Chitralekha Majmudar says:

    Again,not at all of good taste. Is humor of good taste? Is this what we teach children? Is this the respect given to seniors?

  2. dinesh gogari says:

    ઓડિયો કોપિ કેમ કરિ શકાય્..?

  3. arpita says:

    best and very enjoying balgeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *