ઇટ્ટા કિટ્ટા -સુરેશ દલાલ

સ્વર:ઐશ્વર્યા હિરાની, સુપલ તલાટી
સ્વરકાર:મોનલ

.

કનુઃ ઈલા! તારી કિટ્ટા!
ઈલા: કનુ! તારી કિટ્ટા!
કનુઃ ઈલા! તારી કિટ્ટા!
ઈલા:મારી પાસે મીઠી મીઠી શેરડી ને શીંગો,
લે હવે તું લેતો જા હું આપું તને ડિંગો.
કનુઃમારી પાસે ખાટી મીઠી આંબલી ને બોર,
એકે નહીં આપું તને છોને કરે શોર.
ઈલા:જાણે હું તો આંબલી ને બોરનો તું ઠળિયો,
ભોગ લાગ્યા ભાયગના કે ભાઈ આવો મળિયો.
કનુ:બોલી બોલી વળી જાય જીભનાં છો કુચ્ચા,
હવે કદી કરું નહીં તારી સાથે બુચ્ચા.
ઈલા:જા જા હવે લુચ્ચા!
ઈટ્ટા ને કિટ્ટાની વાત અલ્યા છોડ:
ભાઈ બહેન કેરી ક્યાંય જોઈ એવી જોડ.
-સુરેશ દલાલ

One reply

  1. Jitesh Narshana says:

    ખૂબ સુંદર રચના, બચપણ ની યાદ આવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *