તું ચમચી લઈને ઊભો છે…. – અનિલ ચાવડા

... દરિયા માગવા માટે? (photo: Vivek Tailor)

… દરિયા માગવા માટે? (photo: Vivek Tailor)

અધીરો છે તને ઈશ્વર બધુંયે આપવા માટે,
તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયા માગવા માટે ?

નયનના કોઈ ખૂણામાં પડ્યું છે ધાન આંસુનું,
અમે એમાં મૂક્યાં છે સ્વપ્ન કાચાં પાકવા માટે.

કર્યું છે એક ચપટીમાં જ તેં આખુંય જંગલ ખાક,
ન ગમતા એક એવા પાંદડાને કાઢવા માટે.

સરોવરમાં જઈને નાખ કે જઈને નદીમાં ફેંક,
ફક્ત ખાબોચિયાં છે આ બધાં તો ખારવા માટે.

કયો છે સ્વાદ કોના ભાગ્યમાં ના જાણતું કોઈ,
બધાને ઈશ્વરે જીવન દીધું છે ચાખવા માટે.

– અનિલ ચાવડા

8 replies on “તું ચમચી લઈને ઊભો છે…. – અનિલ ચાવડા”

 1. Vijay Bhatt ( Los Angeles) says:

  વાહ્ અનિલ ચાવડા !!!

 2. jitendra shah says:

  ખુબ સરસ્

 3. Chandrahash Rushi says:

  ખુબ સુન્દર કાવ્યરચના

 4. Kiran Chavan says:

  વાહ્ વાહ્ ઉમદા ગઝલ.

 5. Hemal Vaishnav says:

  વાહ

 6. Anil Prajapati says:

  Khub sundar rachana.. ..

 7. Sunil Kori says:

  “બધાને ઈશ્વરે જીવન દીધું છે ચાખવા માટે” ખુબ જ સરસ.

 8. Gopal Vyas says:

  કવિતા ગઝલ ખુબ ખુબ ગમી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *