નવકાર મહામંત્ર

mahavir

Namo Arihantanam (I bow in reverence to Arihants)

Namo Siddhanam (I bow in reverence to Siddhas)

Namo Ayariyanam (I bow in reverence to Acharyas)

Namo Uvajjhayanam (I bow in reverence to Upadhyayas)

Namo Loye Savva Sahunam (I bow in reverence to all Sadhus)

Eso Panch Namukkaro (This five-fold salutation)

Savva Pavappanasano (Destroys all sins)

Mangalanam Cha Savvesim (And amongst all auspicious things)

Padhamam Havai Mangalam (Is the most auspicious one)

9 replies on “નવકાર મહામંત્ર”

 1. Anonymous says:

  Aaje Navkar Mantra sambhadi ne chitt ne shaata pahonchi.
  Ek Jain hova na lidhe mane khoob j saru laagyu ke Navkar Mantra sambhadva madyu.
  aapno khoob khoob aabhar.
  Mital

 2. manvant says:

  મુંબાઇનાં ચંદ્રા કોઠારી અને શીલા શેઠીયાએ
  જૈન સ્તવનો અને શાંતિલાલ શાહે કથાવાર્તાઓ
  ખૂબ જ સરસ ગાયાંછે.આ સ્થળે પૂ. ગાંધીજીના
  ગુરુ શ્રીમદ્ રાજ ચંદ્રને કેમ ભૂલાય ?નમોસ્તુ તે !

 3. setu says:

  my day starts with navkarmantra in my work place. but i normally play it for three times. can u remake it with repeat option so that who plays it for more than once wont have to click play again and again? thanks

 4. manish shah says:

  please add some more if possible
  but thanks for this much also.

 5. Ranjit Ved says:

  આ જૈન સ્તવન અને બિજ અનવ્કર મન્ત્રો અને મહ મન્ત્રો મે સમ્ભલિને મર મિત્રો ને મોક્લિ આપ્યા ચ્હે ઘનોજ આભાર …આજન નવકર મહા મન્ત્ર મા મારત્ર એકજ કદિ સામ્ભલ્વ મલિ બેીજિ કદિ રજુ કર્વ વિનન્તિ ……રન્જિત્

 6. JAYESH PRAJAPATI says:

  i like jain dharma navkar is most power ful mantra we start day with navkar

 7. ગુંજન મોદી says:

  This file may be corrupted because flash player can not find the file….so please take necessary action

 8. Lalit P. Mehta says:

  The file does not open.
  Also file for “Samaro Mantra Bado Navkar” does not open.
  Thanks for the good service, we enjoy it the most.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *