તારા સૌ બાળક પ્રભુ- રતિલાલ નાયક

સ્વર: દ્રવિતા ચોક્સી
સ્વરકાર: રૂપાંગ ખાનસાહેબ

.

તારા સૌ બાળક પ્રભુ! તારો માંગે સાથ,
ઝાલી હાથ ચલાવ તું, દોરી સાચી વાટ.

કાને સાચું સાંભળે, સાચું દેખે નેણ,
કામ બધાં સાચાં કરે, સાચાં કાઢે વેણ.

રમે બધાંયે સાથમાં, જમતાં સાથે તેમ,
ભણે બધાં ભેગા મળી, રાખી ઉંચી નેમ.

જગમાં સૌ સુખિયા બને સાજાને બળવાન,
થાય ભલું સૌ કોઈનું, બધાં બને ગુણવાન.
– રતિલાલ નાયક

One reply

  1. Chitralekha Majmudar says:

    Very good thoughts,words,well sung in sweet voice and matter is full of child’s innocence. Extremely likable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *