એક અચંબો – સુંદરમ્

મેં એક અચંબો દીઠો,
દીઠો મેં ઘર ઘર કૃષ્ણ કનૈયો,
હૃદય હૃદય મેં રાધા દીઠી
હું બન્યો મુગ્ધ નરસૈયો

મેં વન વન વૃંદાવન દીઠાં,
મેં તરુ તરુ દીઠી વૃંદા,
મેં પર્ણ પર્ણમાં વૃંદા કેરાં
દીઠાં નંદ જસોદા. – મેં એક..

મેં નદીનદીમાં દીઠી યમુના,
મેં દ્રુહ દ્રુહ દીઠો કાલિ.
મેં પળપળ દીઠી કાલિ દહંતી
કાલી મહાકરાળી. – મેં એક..

મેં નયન નયનમાં ઉદ્ધવ દીઠા,
શયન શયન હરિ પોઢ્યા.
મેં અખિલ વ્યોમ પયસાગર દીઠો,
મેં અંગ અંગ હરિ ઓઢ્યા. – મેં એક..

5 replies on “એક અચંબો – સુંદરમ્”

 1. Maheshchandra Naik says:

  સરસ ભક્તિ રચના…………………આનદ આનદ થઈ ગયો………………………….આભાર………………

 2. Bhadreshkumar says:

  Excellent.

 3. mahesh rana says:

  સરસ રચના

 4. beena says:

  just fantastic

 5. manibhai1981 says:

  સરસ ગેીત ને સરસ શબ્દો !….ાઆઆઆઆઋ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *