શ્રી રધુવીર ચૌધરી સન્માન સમારંભ – October 23, 2016 (Bay Area, CA)

ગુજરાતી સાહિત્યકાર શ્રી રધુવીર ચૌધરીને ૨૦૧૫નો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળ્યો, એ આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવની વાત છે. અહીં કેલિફોર્નિયા બે-એરિયામાં એમના સન્માન માટે શ્રી મહેન્દ્રભાઇ મહેતા આપ સૌને આવકારે છે. It was a proud moment for all Gujaratis when the president of India awarded Gyanpith award to Raghuvirbhai. He will be in SF Bay Area between October 20 & 24.
Mahendra Mehta is inviting all Gujaratis in N. California to join me in honoring him at a public event on Sunday, October 23
For information pl. e mail: mandmmehta@gmail.com

YouTube Preview Image

Raghuvir-Chaudhary