ઝરમર વરસે ઝીણી – યોગેશ જોષી

ઝરમર વરસે ઝીણી
થાય મને કે લઉં પાંપણથી વીણી

વર્ષાની ધારાઓ સાથે
આભ પીગળતું ચાલે;
ધણ વાદળનાં વીજ-ચાબખે
પવન હાંકતો ચાલે !

માટીમાંથી સુગંધ ફોરતી ભીની,
ઝરમર વરસે ઝીણી.

ઘેરાયા આ મેઘની વચ્ચે
રહી રહી ઢોલ ઢબૂકે,
હૈયામાં ગૌરંભા વચ્ચે
રહી રહી વીજ ઝબૂકે !

રોમે રોમે અગન ઊઠે છે તીણી
ઝરમર વરસે ઝીણી.

6 replies on “ઝરમર વરસે ઝીણી – યોગેશ જોષી”

 1. સરસ ગીત…જેવી ઝીણકી ઝરમર એવો જ નાનો ને લવચિક બાંધો…

 2. ઝરમર વરસે ઝીણી
  થાય મને કે લઉં પાંપણથી વીણી

  સુંદર ઉપાડ…મઘમઘતું વર્ષણ ગીત.

 3. beena says:

  ઝરમર વરસે ઝીણી ઋતુગીત બહુજ રોમાન્ચક અને જો હજુ અલગ અલગ ઋતુ ગીત હોય તો વધુ મજા આવે હજુ તો હુ થોડા સમય થી જ આ સાઇટ જો ઉ ચ્હુ

 4. dushyant says:

  ભેીના થ્ઈ જવાય તેવુ એક ગેીત;વરસાદ ભેીન્જવે. કવિશ્રેી રમેશ પારેખ
  અચુક પને માનવા જેવુ વરસાદિ ગેીત !!

 5. Tejal jani says:

  Matr vanchva nu nahi pan anubhavva jevu geet!

 6. Hasmukh Changadiya says:

  સરસ શબ્દચિત્રઃ
  વર્ષાની ધારાઓ સાથે
  આભ પીગળતું ચાલે;
  ધણ વાદળનાં વીજ-ચાબખે
  પવન હાંકતો ચાલે !
  માટીમાંથી સુગંધ ફોરતી ભીની…

  જાણે કે માટીની મઘમઘતી સુગંધ આસપાસ ફેલાઇ ગઈ … વાહ
  પણ..

  હૈયામાં ગૌરંભા વચ્ચે
  રહી રહી વીજ ઝબૂકે !

  રોમે રોમે અગન ઊઠે છે તીણી…

  … કોઇ વિજોગણની વેદના અંતરમાં ઊંડે એક ચચરાટી જગાડી ગઇ .

  બહુ જ સરસ અભિવ્યક્તિ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *