ગુલાબ મારાં કોણ લેશે ? – મહેશ દવે

શ્રાવણી સવારની ભીનીભીની છાબમાં
ટહુકાનાં ખીલ્યાં ગુલાબ,
– ગુલાબ મારાં કોણ લેશે ?

શ્રાવણી બપોરની ભીનીભીની છાબમાં
તડકાનાં ખીલ્યાં ગુલાબ,
– ગુલાબ મારાં કોણ લેશે ?

શ્રાવણી સાંજની ભીનીભીની છાબમાં
સળવળતાં કોનાં ગુલાબ
– ગુલાબ મારા કોણ લેશે ?

શ્રાવણી રાતની ભીનીભીની છાબમાં
સપનાંના ઉઘડે ગુલાબ,
– ગુલાબ મારા કોણ લેશે ?

કોઇ મને ક્યારે કહેશે ?
– ગુલાબ મારા કોણ લેશે ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *