ફેર ! – હસિત બૂચ

leaf

લાકડું તરે, તરતું માણસ;
કેટલો બધો ફેર ! …
પાંદડુ ખરે, ખરતું માણસ;
કેટલો બધો ફેર !…
કો’ક મળે, ને મળતું માણસ;
આટલો બધો ફેર !

Pher – hasit booch

5 thoughts on “ફેર ! – હસિત બૂચ

 1. hirabhai

  અભિનંદન, નવી વેબસાઇટ સારી રીતે ચાલુ કરી તે માટે.
  - પપ્પા.

  Reply
 2. vaagmin buch

  મને જયશ્રી વિષે જાનકારી નથી પણ હું શ્રી હસિત બુચ ના પુત્ર તરીકે આ કાવ્ય ના સિલેકશન માટે આભારી છું.
  વાગ્મિન બુચ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>