તાવડી – જયન્ત પાઠક

કવિતા :
માના ઘડ્યા રોટલા
શિશુના શરીરની સુવાસ,
દૂધિયા દાંતનું હાસ;
મોડી રાત સુધી ચાલતી દાદાની વાત;
સમણામાં પરીની મુલાકાત.
સાત સાત સમુંદર ઓળંગીને આવતી
નાવડી મારી કવિતા;
માના હાથે ઘડ્યા રોટલાને તાવતી
તાવડી મારી કવિતા.

2 replies on “તાવડી – જયન્ત પાઠક”

 1. Harshil says:

  અહિં કવિતાઓ વાંચી અને સાંભળી અમને એટલુ કહેવાનું મન થાય છે…
  છલકતુ તળાવ અમ છલકાય ટહુકો
  પળેપળે ભીની કરી જાય ટહુકો…..

  મહેકતો રહે ફુલ-ગજરાની માફક
  હવામાં શી તાજપ ભરી જાય ટહુકો….

 2. નાનકડી પણ છે ભી..ત..ર સુધી અપીલ કરી જાય એવી કવિતા!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *