મારી પાસે આવ – દિલીપ મોદી

મારી પાસે આવ, તું; વાતો કરીશું,

સૌ દીપક બોઝાવીને રાતો કરીશું;

આપણી વચ્ચે તડપતુ મૌન તોડી,

સ્નેહભીના શબ્દને ગાતો કરીશું.

2 thoughts on “મારી પાસે આવ – દિલીપ મોદી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>