છાની વાતને ફડક – ધૂની માંડલિયા

મારી જ અંદર, એક એકાકી સડક છે,
દ્વંદ્વોના દરિયા છે, વિચારોના ખડક છે.

જો જીભ આવે ભીંતને, તો તો શું થશે ?
પ્રત્યેક છાની વાતને એની ફડક છે.

ફૂલોને મળવા તોય દોડી ગઇ હવા,
એને ખબર છે, કાંટાનો પહેરો કડક છે.

હું તો કરું છું પ્રેમ, ને વાતો તમે,
મારા-તમારા વચ્ચે બસ, આ ફરક છે.

આંખો અમારી છે એવો હક્ક દૃશ્યનો
આંસુ કહે, એવો અમારો મલક છે.

હમણાં જ એ આવી ગયા, એથી જ તો,
‘ધૂની’ શ્વાસના ચહેરા ઉપર કેવી ચમક છે.

( આંખો અમારી છે એવો હક્ક દૃશ્યનો – આંસુ કહે, એવો અમારો મલક છે. મને આ શેરમાં ખબરના પડી.. )

4 replies on “છાની વાતને ફડક – ધૂની માંડલિયા”

 1. મારી જ અંદર, એક એકાકી સડક છે,
  દ્વંદ્વોના દરિયા છે, વિચારોના ખડક છે.

  Nice expression….it is everyones landscape!

 2. હું તો કરું છું પ્રેમ, ને વાતો તમે,
  મારા-તમારા વચ્ચે બસ, આ ફરક છે.

  સરસ પંક્તિ છે .

 3. manvant says:

  કાવ્યાર્થ તો કવિ જ કરે !
  ‘હમણાં જ એ આવી ગયા: એથી જ તો !
  “ધૂની”શ્વાસના ચહેરા ઉપર કેવી ચમક છે !’
  આખરે કોઇ તો આવ્યુંજ !…..આભાર !

 4. narendra says:

  હુ શયદા ને ગઝલ્ ના પિતમહ કહુ ચુ તેમનિ રચ્નઓનો અભવ લાગેચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *