નાદબ્રહ્મ જાગો – આશિત – હેમા દેસાઇ અને સાથીઓ

નાદબ્રહ્મ જાગો
નાદબ્રહ્મ જાગો
સ્વર સમાધી લાગો

લય શ્રૂતિ સ્વર શબ્દ તાલ
કંઠમાં બિરાજો

આશિત – હેમા દેસાઇ અને સાથીઓ

YouTube Preview Image

2 replies on “નાદબ્રહ્મ જાગો – આશિત – હેમા દેસાઇ અને સાથીઓ”

  1. જયેન્દ્ર ઠાકર says:

    ॐ सह नाववतु।

    सह नौ भुनक्तु।

    सह वीर्यं करवावहै। લોકોનું સંગીત, લોકોથી ગવાય અને લોકો માટે!

  2. Bankim Shah says:

    આશિત દેસાઇ નો ઓડીઑ નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *