ભલા માણસ – હેમાંગ જોષી

હાર યા જીત છે ભલા માણસ,
એ જ તો બીક છે ભલા માણસ

જો, કશે દ્વાર પણ હશે એમાં,
છોડ, એ ભીંત છે ભલા માણસ

કોઈ કારણ વગર ગમે કોઈ,
એ જ તો પ્રીત છે ભલા માણસ

ફક્ત છે લેણદેણનો સંબંધ,
નામ તો ઠીક છે ભલા માણસ

વાર તો લાગશેને કળ વળતાં,
કાળની ઢીંક છે ભલા માણસ

માત્ર તારો વિચાર કરતો રે’,
આ તે કૈં રીત છે ભલા માણસ ?

2 replies on “ભલા માણસ – હેમાંગ જોષી”

  1. Bhavana Desai. says:

    Nice poetry.

  2. Shah Madhusudan says:

    Liked this nice poetry, can tell, it’s because I have always followed this philosophy all throughout my life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *