અસત્ય કેવું અધિકૃત કરીને સ્થાપે છે – વિવેક કાણે ‘સહજ’

અસત્ય કેવું અધિકૃત કરીને સ્થાપે છે
એ વાત વાતમાં તારો હવાલો આપે છે

બધું જે શુભ છે, એ સમજી લો દેન એની છે
અને અશુભ બધું મારા-તમારા પાપે છે

હવે તો તાજું ગઝલમાં કશુંક લઈ આવો
હજીય ઘરને જલાવીને કોઈ તાપે છે

કલમ, ને શાહી, ને ખડિયા ને કાગળો મારા
પરંતુ શબ્દ ‘સહજ’ એમના પ્રતાપે છે.

– વિવેક કાણે ‘સહજ’

2 replies on “અસત્ય કેવું અધિકૃત કરીને સ્થાપે છે – વિવેક કાણે ‘સહજ’”

 1. Vimala Gohil says:

  “કલમ, ને શાહી, ને ખડિયા ને કાગળો મારા
  પરંતુ શબ્દ ‘સહજ’ એમના પ્રતાપે છે.”
  વાહ! વાહ!

 2. Dinesh Pandya says:

  બધું જે શુભ છે, એ સમજી લો દેન એની છે
  અને અશુભ બધું મારા-તમારા પાપે છે
  આ સનાતન સત્ય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *