વેનિસના દરિયાની ગઝલ – ગુંજન ગાંધી

દરિયો દળાય છે,
કોને કળાય છે?

તારી જ છે હવા,
એને મળાય છે?

જીવ્યાનો અર્થ શું –
‘હોવું ગળાય’, છે?

કંઈ પણ બની શકે,
રેતી ‘જળાય’છે!

લો આ વિશાળતા,
એને વળાય છે?

– ગુંજન ગાંધી

**********

Translation: Pancham Shukl

A colloquium with the Ocean of Venice
The jolting, bolting ocean is gnashed.
Has this anyone ever until now guessed?
The air is yours and so the space,
Are they just to show off face?
Is there any purpose in living?
Is your being really distilling?
Anything can now happen, o! trotter,
See, the sand is oozing water!
And yes please, take this enormousness,
Will it be bent, wrap more or less?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *