સમય પણ કેટલું વાગી શકે ! – ગુંજન ગાંધી

ફૂલ પર એ જીવવાની કામના ત્યાગી શકે,
પણ કહો ઝાકળ કદી આખો દિવસ જાગી શકે ?

આભ છે ઘનઘોર ને છે વાદળોનો ગડગડાટ
એક જણને ભીતરે તડકા-પણું લાગી શકે !

માપસરના હાથ જોડી માપસર માથું નમાવી
માપસરનું કરગરી એ મહેલ પણ માંગી શકે !

ઈસુથી લઈ આદમી લગ, છે બધું લોહી-લુહાણ
એકલે હાથે સમય પણ કેટલું વાગી શકે !

Deal કરતાં આવડે આકાશ સાથે જો તને
Lamp ને બદલે તું ઘરમાં ચંદ્ર પણ ટાંગી શકે !

– ગુંજન ગાંધી

4 replies on “સમય પણ કેટલું વાગી શકે ! – ગુંજન ગાંધી”

  1. Thanks for sharing Jayshree. Hope you are keeping well.

  2. માપસર અને ડિલ-લેમ્પ વાળા બે શેર ખૂબ જ સુંદર થયા છે…

  3. surbhi raval u.s.a says:

    sunder rachana ,thoda ma ganu kahi didhu, naam pramane gunjati kari do ….

  4. Mukul Jhaveri says:

    અન્ગ્રેજી શબ્દો ખુબ સુન્દર રીતે ગઝલમા મઢાયા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *