તમારા શહેરમાં – કરસનદાસ લુહાર

સઘળા છે ઝાળ ઝાળ તમારા શહેરમાં!
કોને કહું : ‘પલાળ…’ તમારા શહેરમાં!

બેસી અને એકાદ જ્યાં ટહુકો મૂકી શકું,
એવી મળી ન ડાળ તમારા શહેરમાં

હું એક પછી એક બધા ઓઢતો ફરું –
જે જે મળે છે આળ તમારા શહેરમાં.

ફૂટપાથિયા પરિચયોની ભીડમાં મને
મારી રહી ન ભાળ તમારા શહેરમાં.

તમને-નગરને સાવ અનુરૂપ છું હવે
ઉલાળ ના ધરાળ તમારા શહેરમાં!

– કરસનદાસ લુહાર

3 replies on “તમારા શહેરમાં – કરસનદાસ લુહાર”

  1. mahesh dalal says:

    વહ ખુબ સાસ … સિદ્ધ કવિ આપણા

  2. સુંદર ગઝલ… ટહુકો ગમ્યો…

  3. Gajendra says:

    વાહ ! બહુ સરસ ! કોઈ કાવ્ય સંગ્રહ ખરો ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *