રજૂઆત – જુલાઈ ૨૧, ૨૦૧૨ (Milpitas, CA)

 Bay Area ના જાણીતા અને ડગલો ટીમના સક્રિય સભ્ય ડીમ્પલ પટેલ
રજૂ કરે છે લેટેસ્ટ
ગુજરાતી ગીત-ગઝલ નો અનોખો કાર્યક્રમ…
રજૂઆત

Date – જુલાઈ ૨૧, ૨૦૧૨ – શનિવારે સાંજે ૬:૦૦ વાગે
Venue – BAYVP હવેલી
25 Corning Ave.,
Milpitas, CA 95035

for more inquiries…..
Contact – Dimple Patel – (408)646-0330 or email at tabla12@yahoo.com

One thought on “રજૂઆત – જુલાઈ ૨૧, ૨૦૧૨ (Milpitas, CA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>