કસુંબલ ગીતોનો વૈભવ – Milpitas, CA (1st June 2012)

બે એરિયા ગુજરાતી સમાજ ‘ અને ‘ ડગલો

રજૂ કરે છે

કસુંબલ ગીતોનો વૈભવ

રાષ્ટ્રીય કવિ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીની રચનાઓનો સંગીત સભર પ્રોગ્રામ

Time : 7.00 p.m. onwards
Day & Date : Friday, 1st June, 2012
Venue : India Community Center (ICC),
525 Los Coches Street,
Milpitas, California 95035

Evite દ્વારા આપનું નામ નોંધાવવું જરૂરી છે
માટે Email કરો – pragnad@gmail.com
Phone No. : (408) 410-2372

3 thoughts on “કસુંબલ ગીતોનો વૈભવ – Milpitas, CA (1st June 2012)

  1. vimala

    અમે પણ યોગેશભાઈની જેમ રાહ જોઇશુ.રાજી કરશો એ વિનંતી.

    Reply
  2. mayur vaishnav

    ગુજ્રરાતિ ભાશાને જાગ્તિ રાખ્વાનો સર સ પ્રયાસ્.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *