એટલા દૂર ન જાઓ – ઉશનસ

 vines

વિનવું : એટલા દૂર ન જાઓ
કે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો…

માનું : અવિરત મળવું અઘરું
માગ્યું કોને મળતું સઘળું?
કગરું, એટલા ક્રૂર ન થાઓ
કે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો

જાણ્યું : નવરું એવું ન કોઇ
કેવળ મને જ રહે જે જોઇ;
તો ય લ્યો, આમ નિષ્ઠુર ન થાઓ
કે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો

રાહ જોઇ જોઇ ખોઇ આખ્યું
શમણું એક તમ સાચવી રાખ્યું
એટલું એ હરી નૂર ન જાઓ
કે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો

આ વેલ તો મેં આંસુથી રોઇ
પણ ફળની આશા ન કોઇ
પણ સમૂળા નિર્મૂળ ના થાઓ
કે પછી ક્યારેય યાદ ના આવો.

 

2 replies on “એટલા દૂર ન જાઓ – ઉશનસ”

 1. Pinki says:

  વાહ્….. કંઈક અલગ જ અંદાજ છે….. !!!

 2. dipti says:

  કઈક નિરાળુ જ!!

  રાહ જોઇ જોઇ ખોઇ આખ્યું
  જાણ્યું : નવરું એવું ન કોઇ
  કેવળ મને જ રહે જે જોઇ;
  તો ય લ્યો, આમ નિષ્ઠુર ન થાઓ
  કે પછી ક્યારેય યાદ ન આવો….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *